นักประชาสัมพันธ์โชว์ผลงานเด่นในงานอบรม

มีการจัดแสดงผลงานนักประชาสัมพันธ์ที่มีผลงานดีเด่นในงานอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Advertisements

สุดยอดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 -23 มี.ค.55  ณ  โรงแรมอะเดรียติกพาเลซ กรุงเทพมหานคร  การอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ทางด้านไอที การถ่ายภาพ และการใช้ภาษาอังกฤษ

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.